صنايع كوچك و متوسط(SME ها)

معرفی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX)

از نظر ساختاری، SPX در قالب یک دفتر یا مرکز و یا انجمن با تعدادی کارشناس آموزش دیده فعالیت می نماید که وظایفی از قبیل مشاوره فنی، آموزش و برقراری ارتباط بین کارفرمایان و پیمانکاران را انجام می دهد.

پيمانكاري صنعتي و SPX