صنايع كوچك و متوسط(SME ها)

 

 

 

در دو دهه گذشته با فناوري هاي جديد در توليد و ارتباطات، تحولاتي در قابليت هاي واحدهاي صنعتي، روش هاي توليد و توزيع و ساختار تشكيلاتي بنگاه ها پديد آمده كه عموماً بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط افزوده است. افزايش رقابت و تمركز شركت ها بر فعاليت محوري، موجب تفكيك عمومي شركت ها و گسترش روابط پيمانكاري با تأمين كنندگان قطعات و مواد اوليه و تقويت روابط در زنجيره ارزش شده است. اين تحولات بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسطی كه جزئي از شبكه و زنجيره هاي توليد بوده اند و فناوري، نيروي كار متخصص و مديريت پيشرفته را در خود فراهم و نه واحدهای کوچک و متوسط ضعیف و مجزا، افزوده است. همچنین با توجه به اینکه فرآيند يادگيري در صنايع كوچك و متوسط موجب تربيت مديران توانمند مي شود و خارج شدن بخشي از اين صنايع از صحنه رقابت زيان كمتري را به جامعه تحميل مي كند لذا صنايع كوچك و متوسط به عنوان بستر مناسبي براي ايجاد صنايع رقابت پذير و توانمند محسوب شده و در اكثر كشورها بر سياست گذاري مناسب براي اين صنايع تـأكيد شده است.

معرفی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX)

از نظر ساختاری، SPX در قالب یک دفتر یا مرکز و یا انجمن با تعدادی کارشناس آموزش دیده فعالیت می نماید که وظایفی از قبیل مشاوره فنی، آموزش و برقراری ارتباط بین کارفرمایان و پیمانکاران را انجام می دهد.

پیمانکاری صنعتی و spx

پیمانکاری فرعی صنعتی یکی از راه های مدرن و موثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتي از راه همكاري واحدهاي توليدي است. در نظام پيمانكاري فرعي، توافق بين دو گروه يعني پيمانكار اصلي و پيمانكار فرعي است. پيمانكار اصلي اقدام به واگذاري توليد قطعه ها و اجزاي قابل مونتاژ اصلي يا فرعي و يا بخشي از خدمات مورد نياز محصول نهايي به يك يا چند بنگاه توليدي مي كند. پيمانكار فرعي (Subcontractor) بر اساس مشخصات فني تعيين شده توسط پيمانكار اصلي(كارفرما) كار را انجام مي دهد. SPX اما مجموعه ای است که در برقراری ارتباط بین این دو، نقش ایفا کرده، تامین کنندگان مناسب را به پیمانکار اصلی معرفی کرده و با مذاکره با پیمانکاران اصلی به بازاریابی برای اعضای پیمانکار خود می پردازد.