بخش دولتی

  • تفاهم نامه/ سند پشتيبان همكاري: تفاهم نامه همكاري سازمان صتايع كوچك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
  • وب سايت همكار: http://ihim.ir
  • توضيحات: همكاري در سطح استاني بين شركت شهرك هاي صنعتي استاني و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در سطح شوراي هماهنگي استاني است