بخش دولتی

  •  تفاهم نامه/ سند پشتيبان همكاري:  تفاهم نامه همكاري سازمان صتايع كوچك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
  • وب سايت همكار: http://iccima.ir/
  • توضيحات: همكاري مركز در سطح ملي با اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران و با عنوان شوراي سياست گزاري ملي برقرار است. در سطح استاني نيز اين همكاري بين شركت شهرك هاي صنعتي استان و اتاق صنايع، معادن و كشاورزي فارس در سطح شوراي هماهنگي استاني است.