21 لغایت 24 مهر ماه در غرفه 39 و 40 سالن 38 هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران منتظر دیدار شما هستیم

21 لغایت 24 مهر ماه در غرفه 39 و 40 سالن 38 هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران منتظر دیدار شما هستیم