پس از استقبال بسیار زیاد صنعتگران جهت حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران مهلت ثبت نام به پایان رسید

پس از استقبال بسیار زیاد صنعتگران جهت حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران مهلت ثبت نام به پایان رسید