بازدید اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (متالورژی) تهران 11 لغایت 14 آذر ماه 1397

بازدید اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو (متالورژی) تهران 11 لغایت 14 آذر ماه 1397 با استفاده از حمایت 50 درصدی شرکت شهرک های صنعتی