برگزاري دوره آموزشي روانشناسي صنعتي توسط دفترISPX‌استان يزد

دوره آموزشي روانشناسي صنعتي در تاريخ 25 بهمن 97 ازساعت 14-8 درمحل مركزخدمات فناوري وكسب وكارشهرك صنعتي يزدبرگزارخواهد شد.. اين دوره آموزشي كه توسط دكترمحمدهادي فرحزادي تدريس مي گردد،مباحثي رادر زمينه هاي مديريت حل تعارض درمحيط كار،سلامت روان درمحيط كار،مهارت جرات مندي،مهارت زندگي و كارشاد را به مديران وپرسنل واحدهاي صنعتي آموزش خواهدداد.

اين دوره براي اعضاي ISPX استان يزد با حمايت مالي ويژه مي باشد.

جهت ثبت نام با مجري برگزاري اين دوره آموزشي تماس حاصل فرماييد.