برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت، گاز، پالایــش و پتروشــیمی ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن رخــداد صنعتــی و تجـاری ایـران در ایـن حـوزه كـه سـالانه بـا حضـور جمـع كثیـری از شـركتهای توانمنـد داخلـی و خارجـی در زمینـه صنعـت نفـت، گاز، پالایــش و پتروشـیمی برپـا مـی گـردد، فرصـت بسـیار مغتنمـی اسـت تا شـركتهای فعـال در ایـن صنعـت دسـتاوردها و محصـولات خـود را در معـرض بازدیـد دسـت انـدركاران و متخصصـان ایـن صنعـت قـرار دهنـد و بـا در نظـر گرفتـن رونـد تقاضـای بازارهـا و سـمت و سـوی رشـد ایـن صنعـت، فعالیتهـا و نـوآوری هـای آتـی خـود را هدایـت نماینـد.

لـذا بیسـت و پنجمیـن دوره ایـن نمایشـگاه بیـن المللـی در تاریـخ 3 الـی 6 بهمـن مـاه 1399 در محـل دائمـی نمایشـگاه بیـن المللـی تهـران برگـزار گردید .

در ایـن راسـتا سـتاد SPX  نفـت ، گاز و پتروشـیمی بـه نمایندگـی از سـازمان صنایـع کوچـک ایـران بخصـوص صنایـع مسـتقر در اسـتان البـرز بـا رویكـرد تعالـی صنعـت نفـت ایـران بـا اتـکا بـه تـوان داخلـی و مشـارکت جهانـی تـاش خـود را جهـت هرچـه بهتـر معرفـی كـردن محصـولات و خدمـات ذینفعـان در ایـن نمایشـگاه بـکار گمـارد .

از جمله خدمات SPX  در این نمایشگاه

  • برگزاری جلسات B2B  با شرکت ها ، انجمن ها و نهادهای مرتبط با حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
  • توسعه لیست ذینفعان و تکمیل زنجیره تأمین صنایع مرتبط
  • انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست های تجاری بین ذینفعان و کارفرمایان
  • انجام هماهنگی های لازم جهت ورود ذینفعان به وندور لیست های شرکت های کارفرمایی معتبر
  • انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری تورهای بازدید از سازمان های کارفرمایی صنعت نفت