بررسی نیاز فناورانه برای ذینفعان پروژه SPX

نیاز فناورانه برای ذینفعان پروژه SPX توسط مشاور محترم شرکت شهرکها جناب آقای داهی شناخته و بررسی های لازم انجام پذیرفت.