جلسه ارزیابی عملکرد پیشبرد پروژه spx

 

پیرو این جلسه در روز دوشنبه، 17 شهریورماه 1399، در جهت پیشبرد پروژه spx برنامه ریزی هایی صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.