سرپرست معاونت صنایع کوچک

نام و نام خانوادگی: سید ایمان حیاتی

سمت: سرپرست معاونت صنایع کوچک

پست الکترونیک:Hayati@tehraniec.ir