جلسه همکاری دبیرخانه ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع های فلزی با سیمان اصفهان در اتاق بازرگانی

جلسه همکاری دبیرخانه ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع های فلزی با سیمان اصفهان در اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این جلسه دکتر خیام باشی به معرفی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی پرداخته و سپس از توانمندی های اعضا دبیرخانه صحبت کردند و در ادامه جناب دکتر شهیر،  مدیر توسعه کسب و کاراتاق بازرگانی بر لزوم همکاری کارفرمایان بزرگ با این دبیرخانه تاکید کردند.

در ادامه جناب مهندس قاسمی و جناب مهندس روستا زاده موافقت کارخانه سیمان اصفهان به عنوان کارفرمای عضو ISPX  را در همکاری بیشتر با دبیرخانه  تجهیزات فلزی در برگزاری نمایشگاه نیازهای کارفرمایان  و همچنین استفاده از توانمندی اعضا این دبیر خانه اعلام کردند.