بازدید مدیران شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری از واحدهای صنعتی عضو دبیرخانه تجهیزات و ماشین آلات مجتمع های فلزی

در بازدید مدیران شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری از هیات امنا شهرک امیرکبیر و تعدادی از واحدهای صنعتی فعال عضو دبیرخانه تجهیزات و ماشین آلات مجتمع های فلزی ، با فعالیت دفتر هیات امنا این شهرک و فعالیت واحدهای صنعتی آشنا شده و به تبادل نظر پرداختند.