حضور بازدید کنندگان بین المللی و برگزاری مذاکرات سازنده با واحد های صنعتی حاضر در غرفه دبیرخانه ساخت تجهیزات، قطعات و ماشین آلات مجتمع های فلزی ISPX

حضور بازدید کنندگان بین المللی و برگزاری مذاکرات سازنده با واحد های صنعتی حاضر در غرفه دبیرخانه ساخت تجهیزات، قطعات و ماشین آلات مجتمع های فلزی ISPX در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو تهران-آذر ماه ۹۸