حضور اعضای دبیرخانه ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع های فلزی درنمایشگاه metal-expoروسیه-مسکو

جلسات B2Bاعضای دبیرخانه ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع های فلزی درنمایشگاه metal-expoروسیه-مسکو