صنایع کوچک در دنیا یکی از ارکان بسیار مهم در راستای اشتغال زایی محسوب شده و از عوامل تحریک صنایع متوسط و بزرگ به شمار می رود بیست و یک مرداد ماه روز ملی حمایت از صنایع کوچک گرامی باد # صنایع_ کوچک