مدير و عامل توسعه استان تهران

  • نام و نام خانوادگي: وحید صلاحی نیری
  • سمت: مدير و عامل توسعه استان تهران
  • پست الكترونيك: v.salahi@ispx.ir