برگزاری دوره آموزشی تکنولوژی های جوشکاری و معرفی تجهیزات برای ذینفعان spx

عنوان: برگزاری دوره آموزشی تکنولوژی های جوشکاری و معرفی تجهیزات

کارفرما: شرکت شهرکهاس صنعتی استان مرکزی

مجری: موسسه خلاق محور

زمان: 4 بهمن ماه 97

مکان: مرکز خدمات و کسب و کار