برگزاری دوره آموزشی تکنیک های ماشینکاری برای ذینفعان spx

عنوان دوره: تکنیک های ماشینکاری
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
مجری: مؤسسه خلاق محور نوآور
زمان :  دی ماه 97
مکان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار