معرفي ناظرپروژه استان يزد

  • نام و نام خانوادگي: عذرا تدين
  • سمت:  مدير گروه توسعه بنگاهها وكارآفريني شركت شهر هاي صنعتي استان يزد