بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی اوراسیا - ترکیه

نمایشگاه صنعت ریلی اوراسیا که از 21 الی 23 فروردین 98 در شهر ازمیر کشور ترکیه برگزار گردید یکی از رویدادهای دفتر spx استان مرکزی بعنوان دبیرخانه صنعت ریلی محسوب گردیده که در این راستا دفتر spx استان مرکزی برای تشویق شرکتهای فعال در زمینه ریلی جهت بازدید از نمایشگاه فوق اقدامات زیر را انجام داد:

- تشکیل جلسات هماهنگی با شرکت شهرکهای استان مرکزی جهت اخذ مجوز اعزام و پرداخت سوبسسید به شرکتهای ریلی بازدید کننده از نمایشگاه فوق

- شناسایی تور نمایشگاهی مناسب جهت اعزام اعضا به نمایشگاه اوراسیا

- تماس با شرکتهای فعال در زمینه ریلی از طریق تلفن و شبکه های ارتباط جمعی برای تشویق آنها جهت بازدید از نمایشگاه فوق

- اطلاع رسانی به عاملین سایر استانهای دارای دبیرخانه جهت اطلاع به شرکتهای ریلی فعال در استان خود

نهایتا آقایان مهندس اسلامی زاده از شرکت گیجین، مهندس صابون ریز از شرکت بیتا صنعت ریلی و مهندس حاج کاظمی از شرکت رامتین صنعت کهن ریل با تأیید دفتر spx جهت بازدید از نمایشگاه فوق اعزام گردیدند.