نهاد بین‌المللی

بخش خصوصي
  •  تفاهم نامه/ سند پشتيبان همكاري:  تفاهم نامه همكاري سازمان صتايع كوچك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
  • وب سايت همكار: http://www.yazdhim.ir
  • توضيحات: همكاري در سطح استاني بين شركت شهرك هاي صنعتي استاني و خانه صنعت، معدن و تجارت استان يزد در سطح شوراي هماهنگي استاني است.
  •